Generelle vilkår for deltakelse og påmelding til arrangementer med DER/UTE

Påmelding til våre arrangementer skjer via kjøp av produktet i nettbutikken og ansees som bindende i det transaksjonen er gjennomført. Etter påmelding gis deltaker rett til å avbestille arrangementet kostnadsfritt inntil fire uker før dets start. Ved avbestilling senere enn fire uker, men mer enn en uke før arrangementet starter refunderes 50% av innbetalt beløp. Ved avbestilling samme dag eller under syv dager før arrangementet starter refunderes ikke innbetalt beløp.

Der/Ute forbeholder seg retten til å endre, flytte eller avlyse arrangementer grunnet vær og/eller føreforhold som ansees å sette sikkerheten i fare. Vi vil størst grad gjøre det vi kan for å tilby et alternativt arrangement i samme tidsrom som er så likt det originale arrangementet som mulig. Deltageren(e) betaler i så fall for det arrangementet som blir gjennomført.

Dersom det ikke er mulig å endre det originale arrangementet refunderes innbetalt beløp i sin helhet. Sistnevnte vil også være gjeldende ved eventuell sykdom eller skade blant instruktør/fører eller ved for få påmeldte.

I de tilfellene en av deltakerne i en gruppe er ansvarlig for påmeldingen av flere deltakere, plikter denne å sørge for at alle setter seg inn i DER/UTE sine vilkår for deltakelse og påmelding.

Avbestillingsbeskyttelse og forsikring

DER/UTE tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring i forbindelse med våre arrangementer og anmoder av den grunn deltakere å tegne slike på egenhånd.

Forutsetninger

Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med den enkelte- og gruppens– forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr, osv.). Det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding. Spør oss om du er i tvil.

Deltakelse og medansvar

Deltakelse på enkelte av DER/UTE sine arrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Det er DER/UTE sin oppgave å sørge for at sikkerheten ivaretas under arrangementene og av den grunn ledes disse av kompetente personer som til enhver tid skal følge retningslinjene gitt for sikkerhet og trygg ferdsel i naturen. Veilederen(e) har den overordnede sikkerheten for gruppe. For å ivareta sikkerhetsansvaret forutsettes det at den enkelte deltager, til enhver tid er medansvarlig og følger veilederens anvisinger og instruksjoner i all den tid arrangementet pågår. I dette ligger også det å innrette seg i gruppen slik at denne som helhet agerer trygt. Om ikke annet er tydelig avtalt skal deltaker(e) gå etter fører/instruktør samt stoppe og vente ved avtalte plasser. I mange situasjoner vil dette være avgjørende for din og gruppens sikkerhet.

I forkant av et arrangement er det særdeles viktig at den enkelte deltaker informerer DER/UTE eller direkte til fører/instruktør, om sykdommer eller andre ting som kan påvirke sikkerheten under arrangementet. Det være seg behov for medisiner eller andre spesielle hensyn fører/instruktør eller resten av gruppen må ta.

Tap av utstyr

For utstyr som er lånt av DER/UTE plikter deltaker å erstatte skader eller tap av utstyr dersom dette er selvforskyldt.